Lille SOL

Standard

H. I. Bylander (2011): Lille Sol – Sprog og leg for de yngste 0-3 år. Special-pædagogisk forlag.

Lille Sol – Sprog og leg for de yngste er en inspirationskilde til en lang række lege, som børn og voksne kan udvikle i fællesskab. Indgangsvinklen er at videreudvikle sprogmiljøer og afsætte tid og rammer til leg, der kan virke befordrende for børns sproglige udvikling. Som udgangspunkt for valget af de konkrete lege, er det en god idé, at reflektere over, hvad der er godt for det enkelte barn eller den enkelte gruppe, og hvad målet skal være.

http://www.spf-herning.dk/product/lille-sol-sprog-og-leg-for-de-yngste-4217/

Sprog og leg

Standard

H. I. Bylander & Inge Benn Thomsen (red) (2008) : Sprog og leg. Sproglege til børn fra 2 til 9 år med et eller flere sprog. Special-pædagogisk forlag.

Sprogvurdering – og hvad så? Opslagsbog med lege, aktiviteter og tips til pædagogisk praksis.

SOL-systemet er til børn fra 2-9 år med et eller flere sprog. Kapitlerne er farveinddelt, så de passer til TRAS – og din praksis. I forbindelse med sprogvurderingen fra Familie- og forbrugerministeriet er der målrettet inspiration til det opfølgende, sprogpædagogiske arbejde. SOL-systemet er et katalog til praksis og bygger videre på den fond af viden om sprog, sprogudvikling og vanskeligheder med sproget, som Tras-håndbogen indeholder. Tras-håndbogen rummer stor faglig indsigt og veldokumenteret viden og er oplagt som teoretisk grundbog.

http://www.spf-herning.dk/product/sprog-og-leg-3565/

Sprog i samspil

Standard

SprogiSamspilElaine Weitzman og Janice Greenberg. Dansk bearbejdelse af Helle Iben Bylander og Trine Kjær Krogh
Sprog i samspil. En praksisnær guide til sproglig og social læring i dagtilbuddets fællesskaber
The Hanen Program

Denne smukt illustrerede håndbog tilbyder en praktisk, forskningsbaseret tilgang til at fremme børns sproglige og sociale læring i deres daglige samspil med andre børn og voksne i vuggestue, dagpleje og børnehave. Bogen bygger på den nyeste forskning inden for feltet, og her er masser af inspiration at hente i forhold til børn på alle udviklingsstadier – lige fra børn, der befinder sig i den tidlige fase af nonverbal kommunikation, og til børn, der kan udtrykke sig i komplekse sætninger.

Bogen er bygget op omkring en række samspilsstrategier, der er lette at anvende i praksis. Strategierne er udformet, så den voksne bedst muligt kan hjælpe alle børn til at kommunikere og indgå i samspil, herunder børn med sproglige eller udviklingsmæssige forsinkelser. Sprog i samspil er en kæmpe hjælp til pædagoger, dagplejere, sprogvejledere, inklusionsvejledere, logopæder, sundhedsplejersker, pædagogiske konsulenter, talehørekonsulenter og alle andre, der arbejder med børn i førskolealderen, og som er ansvarlige for at tilrettelægge miljøer, hvor børns sproglige og sociale læring styrkes.

http://dafolo.dk/

Implementering af evidensbaseret praksis i det logogpædiske arbejdsfelt

Standard

implementering

Roddam, H. og  Skeat, J.: Embedding evidence practice, oversat i samarbejde med Helle Iben Bylander til: Implementering af evidensbaseret praksis i det logogpædiske arbejdsfelt (2013).
Hogrefes psykologiske Forlag.

Denne antologi rummer en lang række artikler, der forholder sig til alle hjørner af det evidensbaserede praksisfelt. Fra ledelse og organisering, over formulering af egne forskningsspørgsmål, kritisk vurdering af forskningsbaserede undersøgelser, evaluering og inddragelse af klientperspektivet.

Artiklerne er skrevet af en række logopæder heriblandt ledere, koordinatorer, konsulenter m.fl. med praksiserfaring og er henvendt til logopæder, studerende, undervisere, ledere og andre med interesse for evidensbaseret praksis i og omkring det tværfaglige logopædiske arbejdsfelt.

Evidensbaseret praksis er bl.a. en arbejdsform, hvor man løbende forholder sig kritisk reflekterende til ny forskningsviden i forhold til egen praksis med henblik på at sikre, at man konstant anvender de nyeste og mest effektive interventioner/behandlinger i forhold til den modtagergruppe, man arbejder med.

Fordelene ved at gøre sin praksis evidensbaseret er mange: Større arbejdsglæde, bedre organisatorisk støtte, mere effektive interventioner, nedbringelse af omkostninger og større faglig indsigt hos de professionelle.

I bogen præsenteres evidensbaseret praksis gennem en række logopædiske eksempler heriblandt SLI/specifikke sprogforstyrrelser, stemme- og stammevanskeligheder, dysfagi, dysartri, afasi, pragmatiske vanskeligheder, autisme, downs syndrom, læbe-ganespalte, alternativ og supplerende kommunikation, hørevanskeligheder, flersprogethed og andre væsentlige områder inden for arbejdsfeltet.

http://www.hogrefe.dk/Item.aspx?Department=9&Category=153&TestCollection=275

Dit barns sprog

Standard

DitBarnsSprog

Bylander, H.I, & Krogh, T.K. (2014): Dit barns sprog. Dansk Psykologisk Forlag.

Sproget kommer ikke af sig selv! Med denne bog får du en praktisk guide om, hvad du kan gøre for at støtte dit barn i at udvikle sprog og gode forudsætninger for læsning og skrivning.

Har du nogensinde spekuleret på, hvad koblingen er mellem sprog og intelligens – og om det fx styrker dit barns læring at se fjernsyn? Tænker du på, hvordan det skal gå for dit barn, når det kommer i skole? Og på, hvad du kan gøre for at støtte dit barn i at udvikle sprog og gode forudsætninger for læsning og skrivning?

Forældre er de mest betydningsfulde mennesker i børns liv, og det gælder også i forhold til den sproglige udvikling. De seneste års forskning viser, at der er en tæt sammenhæng mellem børns meget tidlige sproglige udvikling og deres udvikling af ordforråd og tilegnelse af læsning og skrivning i skolen. Sproget kommer ikke af sig selv, og med denne bog får du en praktisk guide til at støtte dit barn efter principperne i den nyeste forskning fra ind- og udland i sprogstimulering, leg og læring i hjemmet.

For det skal være sjovt at bruge sproget – også når det driller!

Dit barns sprog er skrevet til forældre til børn på 0-6 år og alle voksne, der er optaget af børns sproglige udvikling, og som ønsker viden om sprog, leg og læring.

På nedenstående link, kan også findes en gratis plakat.

http://www.dpf.dk/produkt/bog/dit-barns-sprog

Sprogets milepæle

Standard

kp_2013-4_250

Bylander, H.I, & Krogh, T.K. (2014): Sprogets milepæle. Hvornår skal vi være bekymret for et barns sproglige udvikling. Dafolo.

I denne bog præsenteres en række forskningsbaserede, sproglige milepæle, der kan anvendes som målestok for at vurdere, om et barn har behov for støtte til den sproglige udvikling.

http://www.dafolo.dk/sprogetsmilepæle

Sprogudvikling i et inkluderende perspektiv

Standard

Bogforside_til_hjemmside

Bylander, H.I, & Krogh, T.K. (2013): Sprogudvikling i et inkluderende perspektiv – hos børn unge og voksne med og uden sproglige vanskeligheder, Dafolo.

Sprogtilegnelse i et inkluderende perspektiv er et praksisnært, forskningsbaseret og interaktivt studiemateriale til praktikere og studerende. Her på siden finder du alle de videoer, der henvises til i bogens mange øvelser. Du finder også en lang række internetbaserede artikler.

www.dafolo.dk/sprogtilegnelse

Børn skal behandles ens, selv om de er forskellige.

Standard

1-13_B_rn_med_udfordringer_-_en_oversigt

Krogh, T.K., Bylander, H. I, Thomsen, M. (2013): Børn skal behandles ens, selv om de er forskellige. 0-14, årgang 23, nr. 1 2013.

Meget forskellige børn skal tilgodeses af vores daglige pædagogik og inkluderes. Her får du for første gang en samlet,
forenklet oversigt over disse børn. Hvilke ”kategorier” er der
tale om? Hvad præger dem hver i sær? Hvad har de hver i sær
og som gruppe brug for? Hvad skal personalet kunne?
Et temanummer om børn i den pædagogiske hverdag og om
forudsætninger for inklusion!

http://paedagogiskforum.dk/magento/1-13-born-med-udfordringer-en-oversigt.html?cat=6

Skriftsprog i bevægelse – læsning og idræt

Standard

978-87-7706-821-8_250

Krogh, T. K (2013): Skriftsprog i bevægelse – læsning og idræt i Madsbjerg m.fl. (red.): Skrivelyst i fagene. Dansk psykologisk forlag.

Skrivelyst er ikke forbeholdt danskfaget, men ses som en ressource og kompetence til læring i og om alle fag.

Denne bog præciserer pædagogiske principper til udvikling af skriftsproglige kompetencer på tværs af fagene, for hvordan tilrettelægges en skriveundervisning, så skribenten både støttes i sin lærings- og skriveproces og samtidig bevarer ejerskabet til sin tekst og interagerer i en faglig og social kontekst.

http://dpf.dk/produkt/bog/skrivelyst-fagene